Shareholder Information

บริการผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะสำหรับ AGM 2561 [TH]

ดาวน์โหลด

Proxy form (AGM) 2018 [EN]

Download

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2018

Download

มติประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Download

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TCMC-W2)

ดาวน์โหลด

Terms of Rights and Obligations of the Warrant Issuer and the Holders of Warrant to Purchase the Ordinary Shares of TCM Corporation Public Company Limited (TCMC-W2)

Download

แบบแสดงความจำนงแปลงสภาพ TCMC-W2

ดาวน์โหลด เวอร์ชั่นไฟล์ .Word

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016

Download

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017

Download

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ดาวน์โหลด

TCMC IFA Report

Download

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

Invitation to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017

Download

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 2560

ดาวน์โหลด

Proxy Form B. 2017

Download