FINANCIAL & OPERATIONAL INFORMATION

ข้อมูลและรายงานทางการเงิน

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

Explanation and Analysis of Financial Status and Performance

Download

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดาวน์โหลด

Financial Highlight

Download

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

Annual Report 2017

Download


รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

Annual Report 2016

Download


รายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

Annual Report 2015

Download